Aansprakelijkheid door rood rijdende fietser : Er vindt een aanrijding plaats tussen een groen verkeerslicht rijdende automobilist en een fietser die een rood verkeerslicht negeert. De vraag die speelt is in hoeverre er sprake is van overmacht en of een billijkheidscorrectie ten voordele van de fietser moet worden toegepast.

Het ongeluk heeft plaats in de avond. De rijbaan is goed verlicht, het fietspad is slecht verlicht. Automobilisten hebben slecht zich op fietsers daarentegen kunnen fietser de rijbaan het verkeer dat zich daarop bevindt goed zien. Bovendien voer de fietser geen licht, had geen reflectoren en droeg donkere kleding, aldus een getuige.
Ook is er een getuige die verklaart dat de voor de auto’s het verkeerslicht groen was en dat de automobilist geen kans had om te stoppen.

Zwakke verkeersdeelnemer en billijkheidscorrectie

Omdat een fietser als zwakke verkeersdeelnemer heeft te gelden –en er geen sprake was van overmacht- erkent verzekeraar ASR 50% van de aansprakelijkheid en zal dat deel van de schade vergoeden. Naast materiele schade heeft de fietser ook lichamelijke verwondingen, met name voetletsel.

Omdat de fietser zich niet kan vinden in het aanbod van verzekeraar, schakelt hij een advocaat in en start hij een deelgeschilprocedure. De procedure gaat over de verdeling van de aansprakelijkheid. De advocaat stelt dat verzekeraar tenminste voor 75% aansprakelijk is.
De advocaat vordert de aanvullende 25% op grond van een billijkheidscorrectie. De billijkheidscorrectie is een correctie afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het betreft dan een correctie waarbij de gedupeerde met letselschade een hogere schadevergoeding zou moeten krijgen, bijvoorbeeld vanwege de ernst van de verwondingen.

Dit heeft alle te maken met het zogenaamde ‘betriebsgefahr’ van een gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Juist door de kracht, snelheid en zwaarte van een gemotoriseerd voertuig, ontstaat het (extra) letsel. Nu het slachtoffer 9 jaar na het ongeval nog steeds forse klachten heeft, stelt de advocaat dat hij voldoet aan het criterium dat door de Hoge Raad wordt aangehouden voor toekenning van een billijkheidscorrectie.

De advocaat van verzekeraar ASR voert verweer en ziet geen grond voor een billijkheidscorrectie. Gesteld wordt dat de billijkheidscorrectie al verweven zit in de 50% regel. Er zijn geen andere omstandigheden die zouden moeten leiden tot een extra correctie. Het letsel is bovendien niet zo ernstig dat dit aanleiding is voor een hogere schadevergoedingsplicht.

Overmacht, opzet, roekeloosheid, 50% regel of causale afweging

In de beoordeling stelt de rechtbank voorop dat in het kader van de 50%-regel van 185 WVW de automobilist in ieder geval 50% van de letselschade moet vergoeden van de fietser. Dit is alleen anders als er sprake is van overmacht, opzet of daaraan grenzende roekeloosheid van de fietser.
Voor een schadevergoedingsverplichting hoger dan 50% is alleen sprake als de automobilist voor een groter deel dan 50% ‘schuldig’ is aan het ontstaan van het ongeluk. De zogenaamde causale afweging.

Een tweede correctie kan plaatsvinden als de relevante omstandigheden dat vereisen. Dit zijn andere omstandigheden van het geval, zoals de ernst van de verwondingen.

Partijen zijn het er over eens dat de gedraging van de fietser voor het grootste deel heeft geleid tot het ongeluk.
Over de vraag of er andere factoren zijn die moeten leiden tot de billijkheidscorrectie, twisten partijen. De vraag is of er specifieke, individuele factoren zijn die moeten leiden tot een afwijking, zoals de ernst van het letsel. De onafhankelijk deskundige stelt het volgende over de verwondingen:

“Gecombineerd is er sprake van 46% blijvende functionele invaliditeit van de voet, hetgeen overeenkomt met 32% van de onderste extremiteit en volgens tabel 17-3, pagina 527, met 13% van de gehele persoon.”

De rechtbank is het met de advocaat van verzekeraar eens dat de gedupeerde ernstig letsel heeft opgelopen, echter niet zodanig dat dit vraagt om een extra billijkheidscorrectie. Ook de leeftijd van betrokkene maakt dit niet anders.
De vordering van het slachtoffer wordt afgewezen.

Advocaat in Nijmegen

Bent u aansprakelijk gesteld of wilt u iemand aansprakelijk stellen en wilt u juridische ondersteuning van een advocaat in Nijmegen. Bel dan geheel vrijblijvend (024) 388 66 80

  Uw naam (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw e-mailadres

  Onderwerp

  Je bericht

  Bron artikel: Aansprakelijkheid door rood rijdende fietser ECLI:NL:RBMNE:2016:7817 uitspraak 28-12-2016