Uitbreiding vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Uitbreiding vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering in alle gevallen waarin een juridisch geschil kan leiden tot een procedure bij de rechter. Dus ook bij een buitengerechtelijke procedure, aansprakelijkstelling, schaderegeling en schikkingsonderhandelingen.

In de voorwaarden van een rechtsbijstandverzekeraar staat het recht van vrije advocaatkeuze opgenomen. Tot nu toe werd er vanuit gegaan dat een beroep hierop alleen is toegestaan in zaken waarin advocaatstelling noodzakelijk is en in overige procedures waarin de vertegenwoordiging van een advocaat niet per se verlangd wordt. In een recente uitspraak van Europese Hof wordt het voor verzekerden mogelijk om een beroep te doen op vrije advocaatkeuze in alle gevallen waarin het geschil tot een procedure bij de rechter kan leiden. Dit zou een forse uitbreiding van de vrije advocaatkeuze zijn.

Recht van vrije advocaatkeuze

De aanleiding was een sporter die haar rechtsbijstandverzekeraar verzoekt de kosten te vergoeden van door haar ingeschakelde specialistische juridische hulp van een sportrechtspecialist. Dit vanwege een rectificatie van een gepubliceerd artikel in het tijdschrift van de Nederlandse Triatlon Bond. De rechtsbijstandverzekeraar DAS weigert de kosten te vergoeden omdat er sprake is van buitengerechtelijke kosten waarvoor het recht op vrije advocaatkeuze volgens de polisvoorwaarden niet geldt.

De atlete legt de kwestie voor aan het Kifid, het klachten instituut financiële dienstverlening. Dit onder verwijzing van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 14 mei 2020. Het gaat hierbij om de vraag of onder ‘gerechtelijke procedure’ ook kan worden begrepen “buitengerechtelijke procedure”.

Kifid uitleg gerechtelijke procedure

De vraag die het Kifid heeft te beantwoorden is of de term  “gerechtelijke procedure” ruim moet worden uitgelegd en daaronder moet worden begrepen “buitengerechtelijke kosten”. In een Belgische zaak besliste het Europese Hof van Justitie dat de term “gerechtelijke procedure” extensief moet worden uitgelegd net als het begrip “administratieve procedure”. Het Hof geeft de volgende onderverdeling van zaken die er in ieder geval wel onder vallen:

 • een procedure voor gerechtelijke of buitengerechtelijke bemiddeling
 • waarbij een rechterlijke instantie betrokken is of kan worden
 • bij het starten van deze procedure of na afloop ervan.

artikel 201 van de Europese richtlijn over toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en herverzekeringsbedrijf

Ook de Geschillencommissie volgt deze ruime uitleg en geeft aan dat zulks ook geldt voor Nederlands rechtsbijstandverzekeraars. Het begrip “gerechtelijke procedure” omvat zowel de voorbereidende fase en de besluitfase, aldus het Kifid. Ieder fase kan leiden tot een procedure bij de rechter. Daarmee valt ook de buitengerechtelijke fase (bemiddeling, mediation) onder het begrip. Klaagster wordt in het gelijk gesteld door het Kifid. De rechtsbijstandverzekeraar DAS moet de kosten van de door haar ingeschakelde sportrecht specialist vergoeden tot het maximum op de verzekeringspolis.

Betaalbaarheid rechtsbijstand

Het gevolg van een uitbreiding van de vrije advocaatkeuze is dat het risico bestaat dat het verzekerde budget al is opgebruikt in het buitengerechtelijke traject nog voordat een gerechtelijke procedure is gestart. Het is aan rechtsbijstandverzekeraars en rechtshulpverleners om de verzekerde dit goed uit te leggen, zodat de rechtsbijstandverzekerde weloverwogen een beslissing kan nemen.

Een ander effect kan zijn dat rechtsbijstandverzekeringen duurder worden omdat de vrije advocaatkeuze telkenmale wordt verruimd en nou eenmaal extern inschakelen van een rechtshulpverlener kostbaarder is.

Verbond van verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft gereageerd op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie en het Kifid. Zij is van mening dat het Belgische rechtssysteem een geheel andere is dan de Nederlandse en dit daarom niet zonder meer kan worden toegepast op de Nederlands rechtsbijstandverzekering.

In Belgie kent men een wettelijk geregelde bemiddelingsprocedure, die bijvoorbeeld bij arbeidsrechtgeschillen verplicht is. In het Nederlands rechtsstelsel kent men deze verplichte bemiddelingsprocedures niet.

Advies van een advocaat in Nijmegen

Heeft u een (dreigend) juridisch probleem, en wilt u weten wat uw rechten zijn? Bel voor een Nijmeegse advocaat (024) 388 66 80 of laat onderstaand uw gegevens achter.

  Uw naam (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Uw e-mailadres

  Onderwerp

  Je bericht

  Bron Uitbreiding vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering : Kifid GC 2021-0300