Een postbezorgster is bij het bezorgen van de post uitgegleden over een plak bevroren sneeuw.

Voor een aan de werknemer overkomen eenzijdig voetgangersongeval op de openbare weg bestaat voor de werkgever geen plicht te zorgen voor een verzekering ter dekking van het risico van zo’n ongeval.

Feiten

Een postbezorgster in dienst van TNT Post is tijdens het bezorgen van post te voet bij een oprit van een woning uitgegleden over een plak bevroren sneeuw. Zij heeft daarbij haar linkerenkel gebroken. De postbezorgster heeft TNT Post aansprakelijk gesteld voor het haar overkomen ongeval. Zij vordert schadevergoeding, ofwel omdat de werkgever is tekortgeschoten in zijn zorgplicht ter voorkoming van het ongeval ofwel omdat hij verplicht was een behoorlijke verzekering af te sluiten voor dit soort ongevallen.

Nadere informatie over aansprakelijkheid werkgever

Een werkgever is aansprakelijk voor een arbeidsongeval dat een werknemer in de uitoefening van zijn werk overkomt als de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen (art. 7:658 BW). De werkgever moet aantonen dat hij alle veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die redelijkerwijs nodig zijn om schade als gevolg van een arbeidsongeval te voorkomen. Is de werkgever tekortgeschoten in zijn zorgplicht, dan moet hij de werknemer alle schade als gevolg van het arbeidsongeval vergoeden.

De Hoge Raad heeft eerder beslist dat een werkgever verplicht is te zorgen voor een behoorlijke verzekering voor schade die werknemers in de uitoefening van hun werk zouden kunnen lijden als gevolg van een verkeersongeval. Dat berust op goed werkgeverschap (art. 7:611 BW). Heeft de werkgever dat nagelaten, dan is hij verplicht tot vergoeding van het bedrag dat door zo’n verzekering zou zijn gedekt.

Kantonrechter Utrecht

De kantonrechter te Utrecht heeft op 16 juni 2010 (JAR 2010/189) beslist dat de werkgever niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht (op grond van art. 7:658 BW). Maar volgens de kantonrechter was de werkgever wel verplicht te zorgen voor een deugdelijke verzekering om te voorkomen dat het risico op schade als gevolg van dit ongeval volledig wordt afgewenteld op de postbezorgster (op grond van art. 7:611 BW).

De procedure bij de Hoge Raad

TNT Post heeft cassatie ingesteld tegen de uitspraak van de kantonrechter te Utrecht van 16 juni 2010. Volgens TNT Post is zij als werkgever niet verplicht een verzekering te sluiten voor een eenzijdig voetgangersongeval van haar werknemer. (Het oordeel van de kantonrechter dat de werkgever niet in zijn zorgplicht is tekortgeschoten (art. 7:658 BW), is in cassatie niet aan de orde.)

De advocaat-generaal heeft op 12 augustus 2011 de Hoge Raad geadviseerd de uitspraak van de kantonrechter te vernietigen.

Uitspraak van de Hoge Raad

De eerdere uitspraken van de Hoge Raad waarin een verzekeringsplicht op grond van art. 7:611 BW is aanvaard gingen over schade van werknemers in de uitoefening van hun werk als gevolg van verkeersongevallen. Zij waren betrokken bij een verkeersongeval als bestuurder van een motorvoertuig, of leden schade als fietser of voetganger als gevolg van een ongeval waarbij een voertuig was betrokken of het ging om een geval waarin de werknemer als fietser een eenzijdig fietsongeval was overkomen.

Die verzekeringsplicht hangt samen met de bijzondere risico’s van het wegverkeer. Een eenzijdig voetgangersongeval moet buiten deze in de rechtspraak van de Hoge Raad afgebakende categorie verkeersongevallen blijven. Struikelen of uitglijden is niet een bijzonder risico van het wegverkeer. Er bestaat geen goede reden voor een verdergaande bescherming van de werknemer dan bij struikelen of uitglijden op de arbeidsplaats zelf, zodat de werkgever alleen maar aansprakelijk is indien hij is tekortgeschoten in zijn zorgplicht.

De uitspraak van de kantonrechter wordt vernietigd.

Gevolgen van deze uitspraak

De beslissing dat de werkgever voor een eenzijdig voetgangersongeval van zijn werknemer geen verzekering hoeft af te sluiten is definitief.

HR 11 november 2011, LJN BR5215